سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مرکزی رسیدگی به امور ائمه جمعه 
محقق  
 
 
تصحیح و تدوین مقالات ائمه جمعه 
همکاری 
دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى