طلعت یار
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: دراين کتاب جلوه هاي تجلي توحيد الهي در سرتاسر جهان بيان مي شود. آيات آفاقي و آيات انفسي نمايشگاه توحيدي هستند که بنده را به صورت ملموس به توحيد متوجه و متذکر و مقرّب مي نمايند. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: در کتب پيشين اشاره شده بوده که قرآن کريم «دکر» است. اين ذکر حکيم، ساده ترين، زنده و شاداب ترين، عمومي ترين راه هاي توجه و تذکر و تقرب به خداي متعال را از را راه آيات آفاقي و انفسي معرفي مي کند. سرتاسر عالم مشحون از آيات و نشان هاي الهي مي باشند. چنان که اگر درختان همه قلم گردند و درياها هفت چندان شده به مرکب تبديل شوند و جن و انس به ياري همديگر به اين وسيله بخواهند آيات و کلمات الهي را شماره کنند، درياهاي مرکب پيش از اتمام شمارش پايان مي پذيرند ولي کلمات الهي پايان ناپذيرند. در اين کتاب با محوريت فصول آيات آفاق و آيات و انفس نشانه هاي بسيار متعدد و زيبايي از قرآن کريم و روايات و حتي دستاوردهاي علمي بيان مي کند که همگي بنده را رهنمون به توحيد مي سازند. نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: آزمايشگاه توحيد..! در رويکرد تبليغي و تربيتي مجموعه بهانه راز پس آموزشگاه توحيد (که در کتاب قبلي پرداخته شد)، به آزمايشگاه توحيد در جهان خارج مي رسد. يعني يک مربي و مبلغ پس از آن که مفاهيم توحيد را براي متربّي خود بيان نمود، با ارائه نشانه ها و شواهد از عالم هستي وي را به صورتي ملموس و دائمي با نگرش توحيدي پيوند مي زند. اين رويکرد آموزش و سپس ارائه نشانه (آزمايش) در توحيد برگرفته از قرآن کريم است.